เกี่ยวกับ
The Infinite Concrete Products
บริษัท ดิ อินฟินิท ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด
วันที่จดทะเบียน 31 ตุลาคม 2556
หมายเลขทะเบียน 0105556176107
กรรมการบริษัท นายเศรษฐ์ สุขศรีการ
ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท)